Przeglądy i konserwacja gaśnic

Zajmujemy się wyposażaniem obiektów w gaśnice (doborem ich rodzaju, ilości, wielkości), montażem oraz oznakowaniem. Jednak zakup gaśnic to nie wszystko - aby zapewnić ich sprawność i zapobiec sytuacji, że nie zadziałają w razie potrzeby należy dokonywać okresowych przeglądów konserwacyjnych i napraw, co również znajduje się w ofercie naszej firmy.

Wyposażenie i montaż gaśnic

Znając wielkość, sposób przeznaczenia obiektu oraz rodzaj składowanych lub przetwarzanych materiałów palnych dobierzemy ilość i rodzaj gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto rozmieścimy je w odpowiednich miejscach oraz oznakujemy zgodnie z Polską Normą. Dokładne informacje i porady dotyczące gaśnic wraz z podaniem przepisów prawnych zostały podane tutaj: http://ignis24.pl/gasnice.html.

Coroczne przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadmi i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
 • dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 • sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
 • sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania,
 • naklejenie kontrolki z datą następnego badania.
 • W przypadku, kiedy jest taka potrzeba (szczególnie w obiektach, gdzie znajduje się znaczna ilość gaśnic) wystawiany jest "protokół z przeglądu i konserwacji gaśnic".

  Pięcioletnie przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne (tzw. naprawa gaśnic)

  Podczas "naprawy" oprócz czynności wymienionych w punkcie drugim dokonywane są dodatkowo następujące czynności:

 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich częś oraz wymiana uszczelek,
 • wymiana środka gaśniczego na nowy i utylizacja starego,
 • wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
 • naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.