Przeglądy i konserwacja hydrantów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe oraz hydranty zewnętrzne zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych, czyli urządzeń służących do zapobiegania powstaniu, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Dokładne informacje i porady dotyczące hydrantów wewnętrznych wraz z podaniem przepisów prawnych zostały podane tutaj: http://ignis24.pl/hydranty-wew.html

1. Instalacja sieci hydrantowych wewnątrz budynku.

Dokonujemy montażu sieci hydrantowej od przyłącza wody, poprzez rozprowadzenie jej po obiekcie aż do montażu szafek hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych. Po zakończeniu prac wykonujemy odpowiednie próby badania ciśnienia i wydajności oraz wystawiamy protokół powykonawczy.

2. Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych.

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych,
 • weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi,
 • dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności,
 • oznakowanie etykietą "SPRAWDZONY" wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą "USZKODZONY" (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela),
 • wystawienie "protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji".
 • 3. Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

  Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu prac wystawiany jest "protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych".

  4. Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych.

  Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego
 • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów
 • sprawdzenie zasuwy hydrantowej
 • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
 • sprawdzenie skuteczności odwodnienia
 • wystawienie "protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji"