Gdzie należy dokonywać zabezpieczenia przepustów instalacyjnych?

1. W elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach) - zabezpieczenie takie powinno mieć klasę odporności ogniowej EI (E - szczelnośc ogniowa, I - izolacyjność ogniowa) wymaganą dla tych elementów.

2. w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego - zabezpieczeniem tym objęte są przepusty instalacyjne o srednicy większej niż 0,04m i powinny mieć klasę odporności ogniowej EI (E - szczelnośc ogniowa, I - izolacyjność ogniowa) ścian i stropów tego pomieszczenia.

3. zwolnione z wymogu zabezpieczenia są przepusty pojedynczych rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Wykonawstwo

Wykonujemy zabezpieczenia przepustów instalacyjnych rur palnych, niepalnych, wiązek rur oraz przepustów kablowych. Po oględzinach obiektu dobieramy odpowiednie zabezpieczenia, wszytskie prace wykonywane są na podstawie Aprobat Technicznych materiałami posiadającymi dopuszczenia do stosowania. Po wykonaniu prac sporządzamy protokół powykonawczy.